ALV 2023

Het bestuur van VCNH nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op zondag 12 maart 2023. Ben jij er ook bij?

Aanvang: 12.30 uur

Waar: PCC Oosterhout, Vondelstraat 41, Alkmaar.

De agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Verslag penningmeester.
  4. Bevindingen kascontrolecommissie.
  5. Verkiezing bestuurslid aftredend en herkiesbaar Armin Wirtz.
  6. Voorstel royement leden die hun contributie niet voldaan hebben.
  7. Voorstel contributieverhoging.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.
%d